خدمات متفرقه

آی پی اختصاصی

32.74.351.802
20.80.814.730

  • مثال
فعالسازی DNS اختصاصی

Ns1.baliqco.ir
Ns2.baliqco.ir

  • مثال